top of page
Jouw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor jou!

 

Je persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd door Opening Up. Opening Up houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en overige privacywetgeving.

Opening Up verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacystatement geven wij een overzicht van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opening Up. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens.  Dit privacystatement geldt voor iedere dienstverlening  en of product verkoop van Opening Up waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. 

_________________________________________________________________________________________

Privacystatement

Opening Up, gevestigd in Eersel  - Nederland en ingeschreven onder KvK nummer 17192254, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

 

De contactgegevens van Opening Up zijn:

website:  www.openingup.nl

E-mailadres:  info@openingup.nl

Facebook account:  https://www.facebook.com/openingupmassage/

De administrative afdeling van Opening Up is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Deze afdeling is te bereiken via e-mail: info@openingup.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Opening Up verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam

- Geslacht*

- Adresgegevens*

- Telefoonnummer*

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- IP-adres

* Houdt in dat deze gegevens enkel worden verzameld als er van onze zijde gegronde redenen voor zijn om deze gegevens te verzamelen of omdat de wet dat bepaald heeft. Nog steeds geldt dat deze gegevens enkel verzameld worden met jouw toestemming.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@openingup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Opening Up kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in het kader van het goed uit kunnen oefenen en aanbieden van onze diensten:

- privé leven*

- gezondheid status*

 

* Deze gegevens worden enkel verzameld als je een (privé) dienst af neemt en er gegronde redenen zijn om deze gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden enkel verzameld in overleg en met toestemming van jou. De enige persoon die deze gegevens in ziet en mag opvragen is uw behandelend lichaamstherapeut / coach.

 

 

Opening Up verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Opening Up analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

- Opening Up verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Bij registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Opening Up neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opening Up) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Opening Up bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen volgens de wettelijk verplicht gestelde termijn. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Opening Up verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opening Up blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Opening Up gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opening Up en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@openingup.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Opening Up wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opening Up neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@openingup.nl

bottom of page